1. covid-19
 2. มาตรการประหยัดน้ำ
 3. สอบถาม น้ำ

covid19 ori2 65

water saving measures 8 resize

contact02 resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2565/2566

      วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายวรวิทย์ สุวรรณจั...

วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2565
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเถิน อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

      วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...

วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2565
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานสนับสนุนเครื่องจักรกล งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ทางน้ำชลประทานในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

      วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายพิชัย นรเดชานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเครื...

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565
โครงการชลประทานพะเยา จัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเอาชนะยาเสพติด

      วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการชลประทานพะเยา จัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และตามที่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าจังห...

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมหารือโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

      วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมหารือโครงการศึกษาความเหมาะสมผ...

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 สนับสนุนเครื่องจักรกล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำน้ำวัง บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพิชัย นรเดชานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายเสนีย์ คำเสมอ หัวหน้...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมด้วย นายอธินันทน์  นาวิกนันทน์ หั...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมปันสุข โครงการชลประทานสร้างสรรค์สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำ...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการ บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหา...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโครงการชลประทานลำปาง และประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโครงการชลประทานลำปาง เพ...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมด้วย นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศก...

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน เข้...

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

     
doc online ori2 1 Training ori2 1 IT Support
     

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1774623
วันนี้1918
สัปดาห์นี้9975
เดือนนี้6019
รวมทั้งหมด1774623
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560