Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 15 มิถุนายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำสำหรับ การเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานสร้างรายได้ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างแรงงานชลประทาน มีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

12141311

 

เข้าสู่ระบบ