Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

        นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561ในพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา คลองซอย 10ก ,10ข บ้านสบก๋ง ณ วัดร่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว และ คลองซอย 8 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี และแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งสำรวจผลผลิตการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง ตลอดจนนัดหมายเกษตรกร ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  

1 21 11 32 32 22 1

 

เข้าสู่ระบบ