Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน,หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 เข้าร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปีและจัดทำแผนส่งน้ำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมได้มีการแสดงข้อคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายการปลูกพื้นฤดูฝน-ข้าวนาปี พ.ศ. 2561 ตามศักยภาพของพื้นที่และสอดคล้องกับปริมาณต้นทุนของน้ำในเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา และมีมติกำหนดแผนการจัดสรรน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน-ข้าวนาปี พ.ศ. 2561 เพื่อถือเป็นปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เพื่อให้การใช้น้ำชลประทานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ชลประทานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปรัชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
1 31 41 11 2

 

เข้าสู่ระบบ