Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการน้ำ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในช่วงการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ติดตามแผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560-2561 การจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และร่วมการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้เน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 MG 1885 MG 1879 MG 1880 MG 1881

 

เข้าสู่ระบบ