Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย  นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ เขต 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำปาง มีนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ เขต 16 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง จากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
89184891942223

 

เข้าสู่ระบบ