Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

        วันที่ 15 มกราคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ในที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1234

 

เข้าสู่ระบบ