Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้  นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรเพื่อขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
342

 

เข้าสู่ระบบ