Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกแม่น้ำวัง เหนือฝายและท้ายฝายหลวงสบอาง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ตามแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกักและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และรองรับปริมาณน้ำฝน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 มติในที่ประชุมให้เพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเร่งรัดดำเนินการ พร้อมรายงานความก้าวหน้ารายวันและรายสัปดาห์ต่อไป มี นายกุลธร รัตนเสรี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวิเนตร เล็กสุขศรี หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
030762 (3).jpg030762 (4).jpg030762 (5).jpg030762 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ