Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นำโดย นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง บริเวณฌาปณสถานบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในลำห้วยแม่ปูน บ้านป่าจ้ำ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 ตลอดจนนัดหมายการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงานปรับปรุงคลองซอย 4 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2560 มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน

15.5

15.6

16.2

16.3

8

7

 

เข้าสู่ระบบ