Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่ม ผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1, 2ก, 2ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 พร้อมทั้งสำรวจผลผลิตการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดินก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและ มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหมากหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

31048

 

เข้าสู่ระบบ