Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 5 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรขุดลอกตะกอนดินก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงชัยนาป้อ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3421

 

เข้าสู่ระบบ