Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

 วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 แผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 งานการเงินและบัญชี การจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นทะเบียนประกันสังคม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และงานตามภารกิจของกรมชลประทาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
22362 (2).jpg22362 (1).jpg22362 (3).jpg22362 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ