Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ผลการเพาะปลูกข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชารัฐ แผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และงานตามภารกิจของกรมชลประทาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2722562 (1).jpg2722562 (3).jpg2722562 (2).jpg2722562 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ