Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา แผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และงานตามภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
30162 (4).jpg
30162 (1).jpg
30162 (2).jpg
30162 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ