Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้  งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน มียุวชลกรจากโรงเรียนบ้านทราย เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานด้านชลประทานให้ยุวชลกร ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำและความสำคัญของงานด้านชลประทาน ตลอดจน มีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทาน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ  การชลประทานเผยแพร่สู่ชุมชนได้ มีนายมานะ ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุก เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
11 (1).jpg11 (6).jpg11 (8).jpg11 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ