Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการน้ำ การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในช่วงการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และติดตามแผนงานงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560-2561 และการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ในที่ประชุม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้เน้นย้ำถึงการเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2341

 

เข้าสู่ระบบ