Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 20 มิถุนายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง บ้านกล้วยม่วง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ให้เหมาะสมกับความต้องการสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังลำปาง

 2341

 

เข้าสู่ระบบ