Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานลำห้วยแม่ปุง บ้านป่าจ้ำ และบ้านน้ำโจ้ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ให้เหมาะสมกับความต้องการสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 พร้อมทั้งวางแผนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในคลองซอย ก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาวัดน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

4312

 

เข้าสู่ระบบ