Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.วางแผน ควบคุม กำกับดูแล การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ บังคับน้ำ และระบบประปา เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ศึกษาวิเคราะห์ ดำเนินการดัดแปลง ซ่อมสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนอื่นของเครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำ และระบบประปา เพื่อใช้ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้

3.ศึกษา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำและระบบประปา เพื่อให้ตอบสนองความ       ต้องการใช้งาน สะดวก ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.ควบคุม ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะ เพื่อปรับปรุงให้ค่ามลพิษ ยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

5.สำรวจ รวบรวม ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำและระบบประปา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนปรับปรุง การซ่อมแซม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เข้าระบบสมาชิก