Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและงบประมาณ การซ่อมแซมบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำ ให้กับสำนักงานชลประทาน และโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2.บริหารสัญญาจ้าง การควบคุมงานด้านเครื่องจักรกลสูบน้ำชนิดต่างๆ ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำ ให้กับสำนักงานชลประทาน และโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จตามแผนอย่างมีคุณภาพ

3.ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลงเครื่องจักรกลสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำให้ถูกต้องตามแบบคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำให้กับโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานสูบน้ำด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำเพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เข้าระบบสมาชิก