Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำแผนงานและงบประมาณ การปฏิบัติงานและการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ทั้งทางบกและทางน้ำ       เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า รวมทั้งสถานีสูบน้ำเครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องกว้านบานระบาย ระบบ     สารสนเทศ และเครือข่าย ระบบตรวจวัด และควบคุมระยะไกล ให้ได้แผนที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

2.วางแผน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบก   และทางน้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่องจักรกลอื่นๆ     สำหรับดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบำรุงรักษาระบบชลประทาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนการดำ
เนินงานสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3.ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า   รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มี             ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเครื่องกลของสำนักงานชลประทานและโครงการต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใช้ขอรับการจัดสรร   เงินงบประมาณ

5.วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และดำเนินการขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงผลงานและรายจ่ายประจำปีของส่วนเครื่องจักรกล ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทัน เวลา ตามระเบียบกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ

6.สำรวจ รวบรวมข้อมูล พัฒนาและออกแบบดัดแปลง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้า   รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศเครือข่าย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่     ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้ประกอบการตัดสินใจและจัดทำรายงานต่างๆ 

7.ให้คำแนะนำ ปรึกษา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องจักรและเครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้ารวมทั้งสถานีสูบน้ำ ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ ตามหลักวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ได้รับไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การปฏิบัติงาน

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เข้าระบบสมาชิก