Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

            วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก.ช.ภ.จ.ลำปาง เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ

          ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำปางให้มีความเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายชีวพล แสงธิมา นายช่างโยธาอาวุโส  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย

          คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

1

2

3

4

เข้าสู่ระบบ