Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการ

      ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ ให้เป็นไป

      ในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1

2

4

3

เข้าสู่ระบบ