Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุมสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

       ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปาง และงบประมาณกันเงินเหลื่อมปี 2562 รายการงานแก้มลิงหนองกระทุ่งโปง พร้อมอาคารประกอบ เพื่อเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานโดยเร็วต่อไป ตลอดจนร่วมกัน

       หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้าฝ่าย และนายชานนท์ วงค์อินทร์ หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุม

       อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1

2

3

4

5

เข้าสู่ระบบ