หน้าแรก หน่วยงานในสังกัด
 

ฝายปู่ถาพร้อมระบบส่งน้ำ

ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา

ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า

อ่างเก็บน้ำแม่พริก

ฝายนาดงพร้อมระบบส่งน้ำ

 
- โครงสร้างองค์กร
- บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ
- ประกาศ กำหนดกการรับฟังความคิดเห็นฯ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง
- รายงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
- รายงานการมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำแม่นึง พรด. ปีพ.ศ.2555
- แผนการขอตั้งงบประมาณปี 2558
- ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่า
- การลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- คำสั่งกรมชลประทาน
- คำสั่ง สพก.
- หนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ทราบ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
xanga analyzer

 

ประกาศ กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ.2548

พิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
   
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดโครงการฯ
 

04 ก.พ.57 องคมนตรีทำพิธีเปิดป้ายมอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง

 

 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้
: : กรมชลประทาน : : คลังความรู้
: : สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง : : ศูนย์ความรู้กลาง
: : สำนัก/กอง ในกรมชลประทาน