RID logo THx120 1 ส่วนบริหารทั่วไป   สำนักงานชลประทานที่ 2

ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

น.ส.สุทธิพร กองใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ข้าราชการ
นายอนุชิต ยอดใจยา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ข้าราชการ
นางบุณฑรีย์ อนันตโภคา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ลูกจ้างประจำ
น.ส.หัสยา ไชยสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

 

90737

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

(บส.ชป.2)