Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

 

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

(บส.ชป.2)

 

 
ข้าราชการ

90737

 

น.ส. จันทร์จิรา  ปิติ

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

(บส.ชป.2)

 90757

น.ส. สุทธิพร  กองใจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

ลูกจ้างประจำ 

90692

นางบุณฑรีย์ อนันตโภคา

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

 พนักงานราชการ

90744

น.ส. หัสยา ไชยสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 90699

น.ส. อาภรณ์ เรืองจิตต์

พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ