Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางวาสนา การสมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดการเรียน การสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ตามแผนการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนแผนงาน ส่วนเครื่องจักรกล และงานบริหารทั่วไปทุกโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรม การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

19 resize

24 resize

เข้าสู่ระบบ