Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17
(แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานที่ 82 /2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558)

     สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 แต่ละสำนักงานชลประทานแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน 1 โครงการก่อสร้าง มีโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ชื่อ) ตามความจำเป็นของแต่ละสำนักงานชลประทาน นอกจากนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทารที่ 5 มีศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 มีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส่วนด้วย 

รายละเอียด

 

เข้าสู่ระบบ